Kina – Midtens rike 中国班

Møre Folkehøgskule

Ordliste


Tall


1

èr

2

sān

3


4


5 liù
6


7
8

jiǔ

9

shí

10

(líng)

null

(bǎi)

hundre

(qiān)

tusen

(wàn)

ti tusen

(i)(wàn)

million

亿()

100 millioner

(shí) 亿()

millard    


Country & language & people

zhōng guó
      
China nuó wēi
 
Norway
měi guó
USA yīng guó
 
UK
dé guó
 
Germany  hàn yǔ
 
Chinese (speech)
 zhōng wén
    
 Chinese (writing) yīng yǔ
      
English (speech)
 yīng wén
  
 English (writing) rén
 
 person, people
 měi guó rén
      
 American 


Direction

shàng
up xià
down
zuǒ
left yòu
right
qiá
forward hòu
backover


Pronoun


I,me  wǒ de
  
 my

 you (sigular) nǐ de
 
your (sigular) 

he, him  tā de
 
his 

 she, her tā de
 
her 

 it tā de
 
its 
wǒ me
 we, us wǒ me de
     
our 
nǐ men
 
 you (plural) nǐ men de
   
you (plural) 
tā men
 
 they, them
(for men)
tā men de
     
their
(for men) 
tā men
 
they, them
(for women)
   tā men de   
    
 their
(for men)
tā men
   
they, them
(for things)
tā men de
     
 their
(for men)
zhè
 this, these
that, those 
zhè gè
 this nà gè
 that
zhè xiē
 
 these nà xiē
 
 those


Question pronoun

shén me
what shuí
who
nǎ lǐ
 
where    
shén me shí jiān
        
what time
wèi shén me
      
why, for what
zěn me yàng
      
how


Drink & Food

fàn
meal(staple food) cài
course, dish (cuisine)
chá
tea shuǐ
water
jiǔ
alcoholic drink
rice
jiǎo zi
dumpling    


Time & date

tiān
day jīn tiān
today
míng tiān
tomorrow zuó tiān
 
yesterday
xīng qī
week lǐ bài
week
yuè
month nián
year
jīn nián
  
this year míng nián
  
next year
qù nián
  
last year shí jiān
 
time
zǎo shàng
early morning shàng wǔ
morning, forenoon
zhōng wǔ
     
noon xià wǔ
 
afternoon
wǎn shàng
   
evening, night bàn
half
xiǎo shí
  
hour fēn zhōng
  
minute
miǎo
second diǎn
o’clock
 měi tiān
    
 every day    


Family

bà ba
papa mā ma
 
mama
fù mǔ
parents xiōng dì jiě mèi
        
siblings (søsken)
gē ge
elder brother dì di
younger brother
jiě jie
elder sister mèi mei
younger sister
zhàng fu
      
husband qī zi
wife
yé ye
爷  
father’s father nǎi nai
奶  
father’s mother
hái zi
 
child qíng rén
lover
 péng yǒu
      
friend  nǚ péng yǒu
       
girlfriend 
nán péngyǒu
      
 boyfreind    


Occupation

lǎo shī
teacher gōng rén
worker
yī shēng
doctor shòu huò yuán
      
salesperson
fú wù yuán
      
waiter, waitress miàn bāo shī
         
baker


Place

xué xiào
  
school gōng chǎng
    
factary
yī yuàn
  
hospital shāng diàn
     
shop, store
cān tīng
   
retaurant miàn bāo fáng
     
baker’s
chāo shì
supermarket yín háng
   
bank
jiào shì
classroom fáng jiān
room
yù shì
bathroom cè suǒ
toilet
shí táng
canteen fàn diàn
hotel
lǚ guǎn
   
hostel cān tīng
restaurant
shāng diàn
   
shop, store yóu jú
postoffice
lǐ fā diàn
barbershop qì chē zhàn
      
bussstation
huǒ chē zhàn
     
railwaystation fēi jī chǎng
      
airplace
jiā
 home, family    


Adjective

hǎo
good huài
bad

big xiǎo
small, little
cháng
long duǎn
short, not long
gāo
high, tall ǎi
short, not tall
kuài
quick, fast màn
slow

hot lěng
cold
gāo xìng
   
happy, glad nán guò
  
bad
hǎo chī
   
tasty, delicious nán chī
  
bad-tasted
hǎo kàn
  
good-looking nán kàn
 
bad-looking
piào liàng
    
pretty, beautiful shuài
handsome
duì
right, correct  nán
difficult 
yǒu qù
     
interesting     


Adverb


not  hěn
very
gèng
used before adjectives for comparative form
zuì
used before adjectives for superlative form


Verb

ài
to love shì
to be
jiào
to be named
to drink
chī
to eat yǒu
to have
zài
to be in/at
to go
cóng lái
to come from…
zuò
to do, to make xué xí
to study,
to learn
gōng zuò
to work xǐ huān
to like
zuò fàn
to make food dú shū
to read book
dú bào
to read newspaper tiào wǔ
to dance
chàng gē
to sing sang shàng wǎng
to surf on internet
dǎ diànhuà
to make phone dǎ yóu xì
to play PC-game
zuò you xì
to play a game xiě xìn
to write letter
jiāo tán
to talk, chat shàng kè
to have lesson
huì huà
to draw, to paint xiū xī
to rest, to relax
shuì jiào
to sleep lǚ xíng
to travel
xǐ zǎo
to take a bathe shuā yá
to brush teeth
gòu wù
to do shopping dǎ sǎo
to clean
duàn liàn
to do physical training pǎo bù
to jog
liàn wǔshù
to practice Martial Arts huá xuě
to ski
yóu yǒng
to swim tī zú qiú
to play basketball
dǎ lán qiú
to play basketball dǎ pái qiú
 
to play volleyball
yuē huì
to date out jiē wěn
to kiss


Modal verb

jiāng yào
will (skal, å planlegge å gjøre noe)
xiǎng yào
will (vil, å være villig å gjøre noe)
kě yǐ
can (kan, å få lov til å gjøre noe)
néng gòu
can (kan, å ha evne til å gjøre noe)
bì xū
must (må, å være nødt til å gjøre noe)
yīng gāi
should (bør)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.